Algemene Voorwaarden My Dear Beer B.V.

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Laatst gewijzigd op: 27 maart 2020

Artikel 1. Definities

 • 1.1. My Dear Beer B.V.: gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 74437542 handelend onder de naam My Dear Beer B.V..
 • 1.2. Website: de website van My Dear Beer B.V., te raadplegen via www.mydearbeer.com en alle bijbehorende subdomeinen.
 • 1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met My Dear Beer B.V. en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 • 1.4. Consument: de Klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • 1.5. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen My Dear Beer B.V. en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 • 1.6. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • 2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van My Dear Beer B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor My Dear Beer B.V. slechts bindend, indien en voor zover deze door My Dear Beer B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • 2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie

 • 3.1. Alle op de Website en in andere van My Dear Beer B.V. afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • 3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 • 3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. My Dear Beer B.V. kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van My Dear Beer B.V. afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 • 3.4. My Dear Beer B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

 • 4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van My Dear Beer B.V. en het voldoen aan de daarbij door My Dear Beer B.V. gestelde voorwaarden.
 • 4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt My Dear Beer B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 • 4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft My Dear Beer B.V. het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 • 4.4. My Dear Beer B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien My Dear Beer B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Registratie

 • 5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
 • 5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 • 5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. My Dear Beer B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
 • 5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of My Dear Beer B.V. daarvan in kennis te stellen, zodat My Dear Beer B.V. gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

 • 6.1. Zodra de bestelling door My Dear Beer B.V. is ontvangen, stuurt My Dear Beer B.V. de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 • 6.2. My Dear Beer B.V. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 • 6.3. Als voor de levering van bepaalde producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de Klant My Dear Beer B.V. schriftelijk in gebreke stellen. Dit betekent dat de Klant My Dear Beer B.V. een redelijk termijn – minimaal 14 dagen – moet geven om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.
 • 6.4. In uitzondering op artikel 6.3 geldt dat als de klant een Consument is, dat de leveringstermijn maximaal 30 dagen bedraagt.
 • 6.5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 • 6.6. Indien de te leveren producten door een mislukte bezorging op een tussenlocatie belanden en niet door de Klant worden opgehaald en/of geretourneerd worden naar My Dear Beer B.V., zijn eventuele bezorgkosten alsnog voor rekening van de Klant.
 • 6.7. My Dear Beer B.V. is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht

 • 7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant die een Consument is Uitsluitend de Consument kan dan ook gebruik maken van het herroepingsrecht.
 • 7.2. Consument heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met My Dear Beer B.V. binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
 • 7.3. De termijn van 14 dagen zoals vermeld in artikel 7.2 gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • Als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 • 7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft My Dear Beer B.V. een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.
 • 7.5. Binnen de in artikel 7.2 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
 • 7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 • Producten kunnen geretourneerd worden naar:
 • My Dear Beer B.V. Stationsplein 26 6512AB, Nijmegen
 • 7.7. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft My Dear Beer B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij My Dear Beer B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag My Dear Beer B.V. wachten met terugbetalen tot My Dear Beer B.V. het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • 7.8. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 • 7.9. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  • Producten die snel kunnen bederven of verouderen;

Artikel 8. Betaling

 • 8.1. Klant dient betalingen aan My Dear Beer B.V. volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. My Dear Beer B.V. is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
 • 8.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de My Dear Beer B.V. is gewezen op de te late betaling en My Dear Beer B.V. de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is My Dear Beer B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. My Dear Beer B.V. kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9. Garantie en conformiteit

 • 9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die een Consument is. Indien er door My Dear Beer B.V. een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
 • 9.2. My Dear Beer B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat My Dear Beer B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • 9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn – uiterlijk binnen 7 dagen – na levering My Dear Beer B.V. daarvan in kennis te stellen.
 • 9.4 Indien My Dear Beer B.V. de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
 • 9.5. Indien My Dear Beer B.V. de klacht ongegrond acht, dan komen de kosten daardoor ontstaan – zoals onderzoekskosten – aan de zijde van My Dear Beer B.V. voor rekening van Klant.

Artikel 10. Garantie bij zakelijke aankopen

 • 10.1. My Dear Beer B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat My Dear Beer B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
 • 10.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn – uiterlijk binnen 7 dagen – na levering My Dear Beer B.V. daarvan in kennis te stellen.
 • 10.3. Indien My Dear Beer B.V. de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.
 • 10.4. Indien My Dear Beer B.V. de klacht ongegrond acht, dan komen de kosten daardoor ontstaan – zoals onderzoekskosten – aan de zijde van My Dear Beer B.V. voor rekening van Klant.

Artikel 11. Klachtenprocedure

 • 11.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van My Dear Beer B.V., dan kan hij binnen 7 dagen na levering bij My Dear Beer B.V. telefonisch, per e- mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 • 11.2. My Dear Beer B.V. geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal My Dear Beer B.V. binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
 • 11.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 • 12.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 • 12.2. De totale aansprakelijkheid van My Dear Beer B.V. jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 • 12.3. Aansprakelijkheid van My Dear Beer B.V. jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • 12.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op My Dear Beer B.V. jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van My Dear Beer B.V..
 • 12.5. De aansprakelijkheid van My Dear Beer B.V. jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant My Dear Beer B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en My Dear Beer B.V. ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat My Dear Beer B.V. in staat is adequaat te reageren.
 • 12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij My Dear Beer B.V. meldt.
 • 12.7. In geval van overmacht is My Dear Beer B.V. niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade. Zie hiervoor het Artikel aangaande Overmacht.

Artikel 13. Overmacht

 • 13.1. My Dear Beer B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Klant als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 • 13.2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan – naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop My Dear Beer B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor My Dear Beer B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals epidemieën of pandemieën, wanprestatie door (toe)leveranciers), overheidsmaatregelen, gevaar voor de volksgezondheid, oorlog of natuurrampen.
 • 13.3. My Dear Beer B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 30 dagen, dan zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 • 13.4. Als My Dear Beer B.V. ten tijde van eht intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of zal kunnen nakomen, is My Dear Beer B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte bij Klant in rekening te brengen.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

 • 14.1. Alle geleverde producten blijven het eigendom van My Dear Beer B.V. totdat alle vorderingen die My Dear Beer B.V. op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
 • 14.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze producten, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de producten, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze producten te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze producten niet op Zakelijke Klant is overgegaan.
 • 14.3. Zakelijke Klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van My Dear Beer B.V. te bewaren.
 • 14.4. My Dear Beer B.V. is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
 • 14.5. Zakelijke Klant zal My Dear Beer B.V. te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van My Dear Beer B.V..

Artikel 15. Persoonsgegevens

 • 15.1. My Dear Beer B.V. verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 16. Slotbepalingen

 • 16.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • 16.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar My Dear Beer B.V. gevestigd is.
 • 16.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 • 16.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e- mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Naam: My Dear Beer B.V.
Adres: Stationsplein 26
6512AB, Nijmegen
Telefoon: +31627311845
E-mailadres: info@mydearbeer.com
KvK-nummer: 85809217
Btw-nummer: NL861633210B01
Disclaimer